سه تایی فیلتر آب برای دستگاه های نیبونا

فیلتر آب کلاریس برای دستگاه های فروش نیوانا برای تصفیه آب دستگاه قهوه شما و محافظت در برابر مقیاس.

این فیلتر آب برای دستگاه های اسپرسو خرد کن نیبونا ساخته شده است.