شامل یک سبد فیلتر استیل ضد زنگ حاوی حداکثر 21 یک گرم قهوه آسیاب شده برای ایجاد خامه غنی است.

مفید اگر می خواهید یک فنجان بزرگ کاپوچینو درست کنید یا اسپرسوی شدید خود را با خامه غنی دوست دارید.

با استفاده از دسته برهنه به راحتی می توانید تشخیص دهید قهوه را درست فشرده کرده اید ، خیلی کم استفاده کرده اید یا مقدار زیادی قهوه یا تاهینی نادرست است. -Epoca ، برای Nova Simonli – اسکار ، برای Vega و برای همه دارندگان دستگاه های سر E 61 – ، Izomek ، ECM ، Baricola ، Vibiemme ، Butterfly ، Grimek ، Brasilia و دیگران. برای پخش فیلم هایی که جریان تصمیم گیری را از طریق دسته برهنه

نشان می دهد